Thông tin cổ đông

CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản 2018

Công bố thông tin Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CIENCO1 tại VES1

Công bố thông tin về việc “Nhận chuyển nhượng 30% giá trị Công ty TNHH Trung Chính”

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2018

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2018

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 22

UBCK nhà nước thông báo về kết quả chào bán 21.686.826 cố phiếu công chúng của LICOGI 13

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của HĐQT về việc về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016

Thông báo xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2016

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần đợt phát hành 25.265.757 cổ phần

Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

CBTT - Nghị quyết số: 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT

VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Công bố thông tin về việc mở "Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình"

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13

LICOGI 13 chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn - Thành Đạt cho Công ty CP LICOGI 13 - FC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT về việc Đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung

Công bố thông tin về đăng ký ngày dịch đầu tiên cổ phiếu LIG bổ sung

Thông báo việc về chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

CBTT về việc VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 cho Công ty cổ phần Licogi13

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 20

Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo
Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông báo

CBTT về việc nhận chuyển nhượng 34,5% giá trị của Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3

Ngày đăng: 31/10/2018

Ngày 31/10/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị Quyết số 13/NQ-LICOGI13-HĐQT về việc nhận chuyển nhượng 34,5% cổ phần của Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 từ Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo;

CBTT quyết định xử lý vi phạm hành chính thuế và Nghị quyết phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

Ngày đăng: 03/10/2018

Nghị quyết số 11/2018/NQ-LICOGI13-HĐQT Ngày 03/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 về việc phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị bao gồm:

CBTT về việc ký hợp đồng lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Ngày đăng: 15/06/2018

Ngày 15/6/2018, Công ty CP LICOGI13 đã ký  Hợp đồng kiểm toán số 103/2018/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán TTP về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP LICOGI13 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

CBTT về việc Ký hợp đồng tín dụng với BIDV Thanh Xuân vay đầu tư Dự án nhà máy Điện mặt trời LIG - Quảng Trị

Ngày đăng: 01/10/2018

Ngày 01/10/2018, Công ty CP LICOGI13 đã ký  Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thanh Xuân về việc vay đầu tư Dự án NM điện năng lượng mặt trời LIG Quảng trị  với giá trị 760.900.000.000 đồng tương đương 70% tổng giá trị đầu tư thực tế tại Dự án theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/9/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI13.

CBTT về việc ký hợp đồng lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Ngày đăng: 12/06/2017

Ngày 12/6/2017, Công ty CP LICOGI13 đã ký  Hợp đồng kiểm toán số 108/2017/HĐKT với Công ty TNHH Kiểm toán TTP về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty CP LICOGI13 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

CBTT Quyết định của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI13-Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng và Cử người đại diện theo ủy quyền

Ngày đăng: 12/01/2018

HĐQT Công ty có Quyết định số: 14/2018/QĐ-LICOGI13-HĐQT ngày 12/01/2018 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần LICOGI 13 - Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng và Cử người đại diện theo ủy quyền

CBTT Quyết định của HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 và Cử người đại diện theo ủy quyền

Ngày đăng: 22/02/2018

HĐQT Công ty có Quyết định số: 76/QĐ-LICOGI13-HĐQT ngày 22/02/2018 về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Sông Nhiệm 3 và Cử người đại diện theo ủy quyền

CBTT Biên bản HĐQT vay vốn của BIDV hạn mức 490 tỷ, thực hiện bảo lãnh thông qua BIDV 170 tỷ ngày 01/6/2017

Ngày đăng: 01/06/2017

Biên bản số: 280A/2017/BB-LICOGI13-HĐQT ký ngày 01/06/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 đã họp và thống nhất vay vốn của BIDV hạn mức 490 tỷ, thực hiện bảo lãnh thông qua BIDV 170 tỷ

Quyết định HĐQT góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Năng lượng tái tạo LICOGI 13 và cử người đại diện phần vốn góp

Ngày đăng: 11/05/2017

Ngày 11/05/2017, HĐQT có Quyết định Số:171/2017/QĐ-HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ Phần Năng lượng tái tạo Licogi 13 và cử người đại diện phần vốn góp

CBTT Biên bản HĐQT vay vốn của BIDV hạn mức 520 tỷ, thực hiện bảo lãnh thông qua BIDV 180 tỷ ngày 30/5/2016

Ngày đăng: 30/05/2016

Biên bản số: 272/2016/BB-LICOGI13-HĐQT ký ngày 30/5/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 đã họp và thống nhất vay vốn của BIDV hạn mức 520 tỷ, thực hiện bảo lãnh thông qua BIDV 180 tỷ

CBTT Biên bản HĐQT vay vốn của Agribank 40 tỷ ngày 28/5/2016

Ngày đăng: 28/05/2016

Biên bản số: 268/2016/BB-LICOGI13-HĐQT ký ngày 25/5/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 đã họp và thống nhất vay vốn của Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi Nhánh Sở giao dịch vay 40 tỷ.

CBTT Biên bản HĐQT vay vốn của BIDV hạn mức 490 tỷ, thực hiện bảo lãnh thông qua BIDV 170 tỷ ngày 30/5/2018

Ngày đăng: 30/05/2018

Biên bản số: 288/2018/BB-LICOGI13 ký ngày 30/5/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 13 đã họp và thống nhất vay vốn của BIDV hạn mức 490 tỷ, thực hiện bảo lãnh thông qua BIDV 170 tỷ

1 2 3 4 5  ...