Thông tin cổ đông

Công ty cổ phần LICOGI 13 góp vốn thành lập công ty LIG SOLAR

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 22

UBCK nhà nước thông báo về kết quả chào bán 21.686.826 cố phiếu công chúng của LICOGI 13

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của HĐQT về việc về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016

Thông báo xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2016

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần đợt phát hành 25.265.757 cổ phần

Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

CBTT - Nghị quyết số: 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT

VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Công bố thông tin về việc mở "Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình"

Công bố thông tin về việc "Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án tại Miền Trung"

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13

LICOGI 13 chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn - Thành Đạt cho Công ty CP LICOGI 13 - FC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT về việc Đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài gòn Thuận Phước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung

Công bố thông tin về đăng ký ngày dịch đầu tiên cổ phiếu LIG bổ sung

Thông báo việc về chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

CBTT về việc VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 cho Công ty cổ phần Licogi13

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 20

Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo
Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông báo

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty cổ phần licogi 13 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng; đăng ký lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam và niêm yết bổ sung trên sở giao dịch chứng khoán hà nội

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cổ phiếu công ty cổ phần licogi 13 theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của ủy ban chứng khoán nhà nước số 26/gcn-ubck ngày 01/06/2016

Nghị quyết của HĐQT về việc về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty cổ phần licogi 13 về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2016 cho các đối tượng khác đến hết ngày 15/08/2016

Thông báo xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2016

Thông báo về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016 theo giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 26 /gcn-ubck do chủ tịch uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 01/06/2016

Báo cáo kết giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Công ty cổ phần licogi 13 công bố thông tin về việc báo cáo kết quả quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ các cá nhân sau:

Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

Ngày 29/06/2016 Công ty Cổ phần Licogi 13 đã ký hợp đồng số 99/2016/HĐKT về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

CBTT - Nghị quyết số: 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT

Ngày 17/06/2016 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 13 đã ra nghị quyết số 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT về việc Thông qua việc chuyển nhượng 70% số cổ phần Công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà hàng Những hạt Cà phê nói chuyện.

VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày 14/06/2016, Công ty cổ phần LICOGI 13 đã nhận được thông báo số:1504/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chúng khoán.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

Ngày 09/06/2016 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 13 đã ra nghị quyết số 10/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT về việc thanh toán nốt cổ tức năm 2015 (5%) và tạm ứng cổ tức 2016 (5%) bằng tiền mặt; Thời gian thực hiện chi trả dự kiến là ngày 9/11/2016; thời gian chốt quyền cùng thời gian chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn năm 2016 (27/06/2016).

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

Ngày 01/06/2016, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận số 26/GCN-UBCK về việc cấp “Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng” cho Công ty cổ phần LICOGI 13

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 11/04/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã có thông báo số 186/TB-LICOGI13-HĐQT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

1 2 3 4 5  ...