Thông tin cổ đông

CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản 2018

Công bố thông tin Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CIENCO1 tại VES1

Công bố thông tin về việc “Nhận chuyển nhượng 30% giá trị Công ty TNHH Trung Chính”

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2018

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2018

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 22

UBCK nhà nước thông báo về kết quả chào bán 21.686.826 cố phiếu công chúng của LICOGI 13

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của HĐQT về việc về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016

Thông báo xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2016

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần đợt phát hành 25.265.757 cổ phần

Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

CBTT - Nghị quyết số: 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT

VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Công bố thông tin về việc mở "Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình"

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13

LICOGI 13 chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn - Thành Đạt cho Công ty CP LICOGI 13 - FC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT về việc Đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung

Công bố thông tin về đăng ký ngày dịch đầu tiên cổ phiếu LIG bổ sung

Thông báo việc về chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

CBTT về việc VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 cho Công ty cổ phần Licogi13

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 20

Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo
Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông báo

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2018

Ngày đăng: 06/03/2018

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2018 của CÔng ty cổ phần LICOGI 13

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2018

Ngày đăng: 26/02/2018

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần LICOGI 13

Công ty cổ phần LICOGI 13 góp vốn thành lập công ty LIG SOLAR

Ngày đăng: 20/12/2017

Ngày 20.12.2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần cho Công ty cổ phần Đầu tư LIG SOLAR (tên tiếng Anh: LIG SOLAR INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY 

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban Tổng giám đốc công ty cổ phần LICOGI 13

Ngày đăng: 01/08/2017

Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin thông báo đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nội dung sau:Ông Trần Văn Kha - Kỹ sư giao thông san nền thôi giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13 để Nghỉ hưởng chế độ Hưu trí kể từ ngày 01/8/2017

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Ngày đăng: 21/06/2017

Công ty Cổ phần LICOGI 13 xin công bố thông tin về việc bổ nhiệm Ông Lê Xuân Thành-Thạc sĩ Điện tử - Viễn thông, Giám đốc Ban điều hành Dự án LICOGI 13 tại Núi Pháo giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI13 kể từ ngày 20/6/2017

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

Ngày đăng: 01/06/2017

Công ty Cổ phần Licogi 13 xin công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát của Công ty như sau: kể từ ngày 01/6/2017, ông Nguyễn Văn Tuấn sẽ đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay thế ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú.

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày đăng: 12/04/2017

Ngày 06/03/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã có thông báo số 90/TB-LICOGI13-HĐQT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2017

Công bố thông tin thành lập chi nhánh Ba Vì

Ngày đăng: 09/01/2017

Ngày 09/01/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định số 05/QĐ-LICOGI13-HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Ba Vì – Công ty Cổ phần Licogi 13.

Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Ngày đăng: 07/03/2017

Công ty cổ phần LICOGI 13 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Ngày đăng: 16/01/2017

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Ngày đăng: 04/01/2017

Ngày 30/12/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã có quyết định số 633/QĐ-LICOGI13-HĐQT về việc đầu tư mua cổ phần phát hành thêm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt.

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày đăng: 12/09/2016

Ngày 08 tháng 09 năm 2016, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần LICOGI 13 ( Mã chứng khoán: LIG)

1 2 3 4 5  ...