Thông tin cổ đông

CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản 2018

Công bố thông tin Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CIENCO1 tại VES1

Công bố thông tin về việc “Nhận chuyển nhượng 30% giá trị Công ty TNHH Trung Chính”

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2018

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2018

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 22

UBCK nhà nước thông báo về kết quả chào bán 21.686.826 cố phiếu công chúng của LICOGI 13

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của HĐQT về việc về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016

Thông báo xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2016

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần đợt phát hành 25.265.757 cổ phần

Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

CBTT - Nghị quyết số: 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT

VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Công bố thông tin về việc mở "Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình"

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13

LICOGI 13 chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn - Thành Đạt cho Công ty CP LICOGI 13 - FC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT về việc Đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung

Công bố thông tin về đăng ký ngày dịch đầu tiên cổ phiếu LIG bổ sung

Thông báo việc về chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

CBTT về việc VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 cho Công ty cổ phần Licogi13

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 20

Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo
Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông báo

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

Ngày đăng: 10/06/2016

Ngày 09/06/2016 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 13 đã ra nghị quyết số 10/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT về việc thanh toán nốt cổ tức năm 2015 (5%) và tạm ứng cổ tức 2016 (5%) bằng tiền mặt; Thời gian thực hiện chi trả dự kiến là ngày 9/11/2016; thời gian chốt quyền cùng thời gian chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn năm 2016 (27/06/2016).

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

Ngày đăng: 03/06/2016

Ngày 01/06/2016, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận số 26/GCN-UBCK về việc cấp “Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng” cho Công ty cổ phần LICOGI 13

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày đăng: 11/05/2016

Ngày 11/04/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã có thông báo số 186/TB-LICOGI13-HĐQT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Ngày đăng: 11/04/2016

Ngày 11/04/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã có thông báo số 186/TB-LICOGI13-HĐQT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Công bố thông tin về việc mở "Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình"

Ngày đăng: 01/04/2016

Ngày 01/04/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã ra quyết định số 149/2016/QĐ-LICOGI13-HĐQT về việc: Thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình

Công bố thông tin về việc "Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án tại Miền Trung"

Ngày đăng: 25/03/2016

Ngày 25/03/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã ra nghị quyết số 06/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT về việc thống nhất chủ trương đầu tư vào một số dự án tại Miền Trung

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13

Ngày đăng: 16/02/2016

Ngày 15/2/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 đã ban hành Nghị quyết số 05/2016/NQ-LICOGI13-HĐQT về Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết quan trọng này

LICOGI 13 chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn - Thành Đạt cho Công ty CP LICOGI 13 - FC

Ngày đăng: 03/02/2016

Để tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Nền móng Xây dựng phát tiển và tạo sự gắn kết trong hệ thống, ngày 03/02/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã ra quyết định số 55/QĐ-LICOGI13-HĐQT về việc chuyển nhượng một phần phần vốn của LICOGI 13 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn - Thành Đạt (Thành Đạt) cho Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Nền móng Xây dựng (LICOGI 13-FC). Thông tin cụ thể về giao dịch chuyển nhượng như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21

Ngày đăng: 26/01/2016

Ngày 26/01/2016, Công ty CP LICOGI 13 đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 21, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 25 tháng 01 năm 2016.

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 4.343.106 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày đăng: 22/01/2016

Ngày 22 tháng 01 năm 2016, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã   đăng công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 4.343.106 cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần LICOGI 13 ( Mã chứng khoán: LIG)

HNX chấp thuận cho Công ty Cổ phần LICOGI 13 được niêm yết bổ sung 4.343.106 cổ phiếu

Ngày đăng: 19/01/2016

Ngày 18/1/2016 HNX đã công bố thông báo số 46/TB-SGDHN (ngày 15/1/2016) thông báo về việc Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ký quyết định số 26/QĐ-SGDHN (ngày 15/1/2016) về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần LICOGI 13 được niêm yết bổ sung 4.343.106 cổ phiếu, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung 43.431.060.000 đồng.

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Ngày đăng: 11/01/2016

Ngày 11/01/2016, Công ty cổ phần Licogi 13 (Công ty) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 79/2010/GCNCP-VSD-4 (đăng ký thay đổi lần 4) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 07/01/2016, Công ty xin thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

1 2 3 4 5  ...