Thông tin cổ đông

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2018

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2018

Công ty cổ phần LICOGI 13 góp vốn thành lập công ty LIG SOLAR

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 22

UBCK nhà nước thông báo về kết quả chào bán 21.686.826 cố phiếu công chúng của LICOGI 13

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của HĐQT về việc về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016

Thông báo xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2016

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần đợt phát hành 25.265.757 cổ phần

Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

CBTT - Nghị quyết số: 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT

VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Công bố thông tin về việc mở "Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình"

Công bố thông tin về việc "Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án tại Miền Trung"

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13

LICOGI 13 chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn - Thành Đạt cho Công ty CP LICOGI 13 - FC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT về việc Đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài gòn Thuận Phước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung

Công bố thông tin về đăng ký ngày dịch đầu tiên cổ phiếu LIG bổ sung

Thông báo việc về chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

CBTT về việc VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 cho Công ty cổ phần Licogi13

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 20

Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo
Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông báo

Thông báo ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần LICOGI 13 Tên giao dịch: LICOGI 13

Công bố thông tin bất thường

Công ty Cổ phần LICOGI 13 trân trọng thông báo công bố thông tin bất thường về phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 như sau: các thành viên HĐQT thống nhất cử Ông Nguyễn Quốc Hùng – phó Chủ tịch HĐQT đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13 thay thế ông Vũ Tuấn Đương, kể từ ngày 21/9/2013

Ông Phạm Văn Thăng - Tổng Giám đốc - đã mua 100.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Thăng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: LIG

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn - Cổ đông Nguyễn Văn Ngọc

Người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1.749.350 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục - Mã chứng khoán: LIG

Giải trình LNST biến động 10% Quý 3/2012 sơ với Quý 3/2011

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý III/2012 của Công ty cổ phần LICOGI13 gửi Uỷ ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chúng tôi xin được giải trình về việc biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Quý III/2012 so với cùng kỳ năm 2011, cụ thể như sau:

Ông Phạm Văn Thăng - Tổng Giám đốc đã mua 21.200 cp

-Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Thăng -Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc -Mã chứng khoán: LIG

Công ty Cổ phần LICOGI 13 - Công bố giải thể Chi nhánh kinh doanh dịch vụ licogi 13

Ngày 10/09/2012, Công ty cổ phần LICOGI13 nhận được thông báo số: 1868/TB – ĐKKD3 của Phòng Đăng ký Kinh doanh số 3 - Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc giải thể Chi nhánh Kinh doanh Dịch vụ LICOGI 13 như sau:

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính quý 2 /2012

Công văn giải trình biến động LNST trên Báo cáo tài chính Q2/2012

Ông Phạm Văn Thăng - Tổng Giám đốc - đã mua 70.800 CP

-Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Văn Thăng

-Chức vụ hiện nay tại TCNY: Tổng Giám đốc

-Mã chứng khoán: LIG

... 6 7 8 9