Thông tin cổ đông

CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản 2018

Công bố thông tin Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CIENCO1 tại VES1

Công bố thông tin về việc “Nhận chuyển nhượng 30% giá trị Công ty TNHH Trung Chính”

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3

VSD thông báo về việc chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHCĐ 2018

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2018

Công ty cổ phần LICOGI 13 góp vốn thành lập công ty LIG SOLAR

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty

Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban kiểm soát công ty cổ phần LICOGI 13

Thông báo gia hạn thời gian nộp báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Mua cổ phần phát hành thêm Công ty Cổ phần Đầu tư Nông Nghiệp Sài Gòn Thành Đạt

Công bố thông tin về ngày giao dịch đầu tiên của 21.686.826 cổ phiếu niêm yết bổ sung

CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần thứ 22

UBCK nhà nước thông báo về kết quả chào bán 21.686.826 cố phiếu công chúng của LICOGI 13

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016

Nghị quyết của HĐQT về việc về việc xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2016

Thông báo xử lý cổ phiếu lẻ/cổ phiếu không bán hết của đợt phát hành năm 2016

Hướng dẫn quy trình mua cổ phần đợt phát hành 25.265.757 cổ phần

Công bố thông tin Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 với Công ty TNHH Kiểm toán ASC

CBTT - Nghị quyết số: 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT

VSD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếu

LICOGI 13 nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán hơn 25 triệu cổ phần ra công chúng

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2016

Công bố thông tin về việc mở "Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần LICOGI 13 tại tỉnh Quảng Bình"

Công bố thông tin về việc "Thông qua chủ trương đầu tư một số dự án tại Miền Trung"

Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua các chương trình mục tiêu năm 2016 của hệ thống LICOGI 13

LICOGI 13 chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty CP ĐT NN Sài Gòn - Thành Đạt cho Công ty CP LICOGI 13 - FC

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 21

CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

CBTT về việc Đầu tư mua cổ phần tại các doanh nghiệp

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu

CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài gòn Thuận Phước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu LIG niêm yết bổ sung

Công bố thông tin về đăng ký ngày dịch đầu tiên cổ phiếu LIG bổ sung

Thông báo việc về chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 13

CBTT về việc VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3 cho Công ty cổ phần Licogi13

Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 20

Thông báo gia hạn thời gian chuyển nhượng quyền mua thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Thông báo
Trang chủ Quan hệ cổ đông Thông báo

Công bố thông tin các nội dung thông qua Đại hội cổ đông thường niên 2018

  1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13.
  2. Mã chứng khoán: LIG.
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
  4. Điện thoại: (04) 3 8544 623                               Fax: (04) 3 8544 107
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Vân Anh - Trưởng phòng Tổng hợp

          Địa chỉ: P.308A, Hồ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

          Số CMND: 013065778 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/5/2008

  1. Nội dung thông tin công bố:
  2. 1. Biên bản họp Đại hội cổ đông số 195/BB-LICOGI13 – ĐHCĐ và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018 số 17/NQ-LICOGI13-ĐHCĐ ngày 21/4/2018
  3. 2. Biên bản số 01/2018/LICOGI13/BB-BKS ngày 21/4/2018 của Ban kiểm soát về việc thay thế nhân sự Ban kiểm soát và bầu Trưởng ban kiểm soát mới, theo đó Ông Nguyễn Văn Tuấn thôi Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018, bà Dương Thị Phượng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát kể từ ngày 21/4/2018 (Sơ yếu lí lịch của Bà Dương Thị Phượng kèm theo).
  4. 3. Điều lệ Công ty CP LICOGI13 đã được ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua phù hợp với Qui định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Chi tiết Công bố thông tin 

Biên bản họp bầu Ban kiểm soát

Biên bản ĐHCĐ 2018

 


Các tin khác

TÀI LIỆU ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền xin ý kiến bằng văn bản 2018

Công bố thông tin Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của CIENCO1 tại VES1

Công bố thông tin về việc “Nhận chuyển nhượng 30% giá trị Công ty TNHH Trung Chính”

Công bố thông tin Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Cung ứng lao động quốc tế và dịch vụ Inmasco cho Ông Lê Tuấn Vũ

Công bố thông tin về việc chuyển nhượng Dự án đầu tư thủy điện Sông Nhiệm 3