Tin nổi bật

Hệ thống Licogi 13

Tin nổi bật

Tin đại hội cổ đông thường niên 2015

Ngày đăng: 06/07/2015

Ngày 25/4/2015, Công ty Cổ phần LICOGI13 (mã chứng khoán LIG) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên với sự tham dự của cổ đông đại diện cho 91,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, một tỷ lệ dự họp cao đối với Công ty niêm yết.

Đại hội cổ đông lần này là một dấu mốc quan trọng, kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 của Hội đồng quản trị sau 10 năm cổ phần hóa. Với sự tăng trưởng vượt bậc, 10 năm qua, vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 10 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng, giá trị doanh thu tăng 12,19 lần, lợi nhuận trước thuế tăng 10,76 lần, số lượng CBCNV tăng hơn 3 lần, tổng tài sản tăng 8,9 lần, LICOGI 13 đã trở thành công ty niêm yết sau 5 năm cổ phần hóa với mã chứng khoán LIG. Đây là kết quả từ định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị, phương thức quản lý điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Tổng giám đốc cùng sự đoàn kết, nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV toàn hệ thống LICOGI 13.

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, doanh thu toàn hệ thống đạt 1.405,589 tỷ đồng bằng 147,96% so với kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 25,57 tỷ đồngbằng 145,47% so với kế hoạch năm, trong đó lợi nhuận Công ty Mẹ đạt 17,419 tỷ đồng; tỷ lệ cổ tức là 8% đạt 100% so với kế hoạch năm.
Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua các nội dung trình tại Đại hội với tỷ lệ đồng thuận 100%. Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Bùi Đình Sơn đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Ngọc Sơn Phú được bầu làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019.

Về định hướng nhiệm kỳ 2015 – 2019, Hội đồng quản trị đã đề ra các mục tiêu trọng tâm là:
*   Hình thành và xác định rõ ràng 3 trụ cột: Xây lắp, bất động sản và đầu tư tài chính;
* Có lộ trình tăng vốn điều lệ phù hợp với qui mô và định hướng phát triển. Trước mắt, trong năm 2015 sẽ tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên trên 210 tỷ đồng; Tiếp tục xây dựng phương án tăng vốn phù hợp với xu hướng phát triển và diễn biến thị trường các năm tiếp theo;
* Phát triển thương hiệu LIG bằng việc gia tăng giá trị của Công ty, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bằng các giải pháp cung cấp thông tin ra công chúng có chất lượng và kịp thời.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng quản trị đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị bằng việc thay đổi phương thức hoạt động tập trung vào 2 chức năng là tạo lập mội trường hoạt động bên trong doanh nghiệp và hoạch định chiến lược, các chức năng quản lý, giám sát và hỗ trợ sẽ chuyển hướng theo mục tiêu và vì mục tiêu; Thành lập các tiểu ban chuyên môn phục vụ hoạt động của Hội đồng quản trị; Tăng cường kiểm tra, giám sát các công ty trong hệ thống để đảm bảo mục tiêu năm với doanh thu 1.366,604 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 48,557 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế Công ty Mẹ36,757 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức 10%.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin liên quan

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

LICOGI13 tham dự Lễ chào mừng sự kiện hoàn thành giai đoạn 1 và 2 Dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo.

ĐHĐCĐ LIG: “Kế hoạch thận trọng, không vẽ số liệu”?

ĐHCĐ Licogi 13: Sẽ phát hành cổ phiếu tăng vốn lên hơn 210 tỷ đồng

Tin đại hội cổ đông thường niên 2015