Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ngày đăng: 10/08/2015

Năm sinh:            1959

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Cử nhân Kinh tế vật tư
 

Quá trình Công tác:

1/1982-5/1983:  Công Trình 75884, Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tên lửa – ra đa, Bộ tư lệnh phòng không.        

Chức vụ: Thiếu úy, trợ lý kế hoạch.

5/1983-3/1986:  Công Trình 75884, Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tên lửa – ra đa, Bộ tư lệnh phòng không.

Chức vụ: Trung úy, trợ lý kế hoạch.

4/1986-3/1994: Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải, Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn 1 (Bộ Xây dựng).

Chức vụ: Chuyên viên; Phụ trách Phòng Kế hoạch – Điều độ, Trợ lý Giám đốc

01/1996-01/1998: Dong Ah Consortium dự án Great Man Made River Project, Lybia         

Chức vụ: Quản lý lao động Việt Nam

10/1998-4/2001: Công ty cổ phần Licogi 13. Chức vụ: Chuyên viên

5/2001-06/2005: Công ty cổ phần Licogi 13. Chức vụ: Phụ trách / Trưởng phòng kinh doanh

07/2005-12/2005: Công ty cổ phần Licogi 13. Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kinh doanh

01/2006-04/2007: Công ty cổ phần Licogi 13. Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc

05/2007-04/2012: Công ty cổ phần Licogi 13. Chức vụ: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc

5/2013-4/2015: Công ty cổ phần Licogi 13. Chức vụ: Ủy viên Thường trực HĐQT

04/2015 đến nay: Công ty cổ phần Licogi 13. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT


Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:             

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 13 Cơ giới Hạ tấng;

- Chủ tịch HĐQT Công ty CP LICOGI 13 Nền móng Xây dựng;

- Chủ tịch  HĐQT Công ty CP Công nghệ và Vật liệu chuyên dụng LICOGI 13;

- Ủy viên  HĐQT Công ty CP LICOGI 13 – Vật liệu xây dựng;

 

Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:  205.040 CP tương ứng 1,71% vốn điều lệ