Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc

Ngày đăng: 10/08/2015

Năm sinh:            1973

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Kỹ sư Xây dựng

 

Quá trình Công tác:

1/1996-5/1999:  Công ty Cơ giới xây lắp 18. Chức vụ: Kỹ sư trưởng

6/1999-2001: Công ty Cơ giới xây lắp 19. Chức vụ: Nhân viên

2001-2/2007: Công ty Cơ giới xây lắp 13. Chức vụ: Nhân viên

2/2007- 8/2011: Công ty Xây dựng Cấp thoát nước và Hạ tầng kỹ thuật LICOGI. Chức vụ: Giám đốc

9/2011- 3/2014: Tổng Công ty LICOGI. Chức vụ: Phó phòng KT

4/2014 –  Nay: Công ty Cổ phần LICOGI 13. Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

 

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 13 – Cơ giới Hạ tầng.

 

Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:  919 CP tương ứng 0,007 % vốn điều lệ