Trang chủ Giới thiệu
Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo

Bà Nguyễn Thị Thơm - Kế toán trưởng

Ngày đăng: 10/08/2015

Năm sinh:            1964

Quốc tịch:            Việt Nam

Trình độ chuyên môn:    Cử nhân kinh tế

 

Quá trình Công tác:

1/1983 - 2/2004: Công ty CP LICOGI 14. Chức vụ: Phó Kế toán trưởng

2/2004 - 6/2010: Công ty CP LICOGI 13. Chức vụ: Phó Kế toán trưởng

6/2010 đến nay: Công ty CP LICOGI 13. Chức vụ: Kế toán trưởng

 

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác:  Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần  LICOGI 13 – FC

 

Số cổ phần nắm giữ và được ủy quyền:  24.210 CP tương ứng 0,2% Vốn điều lệ.