Quan hệ cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI13
Cập nhật 19/03/2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI13
Cập nhật 19/03/2021
Tài liệu và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021
Cập nhật 26/02/2021
Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2021 và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường - LIG
Thời gian ĐHCĐ bất thường năm 2021: 8h30' ngày 19/3/2021
 
Xem tài liệu tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13