Quan hệ cổ đông

Tài liệu Đại hội cổ đông 2019 - LIG
Cập nhật 10/04/2019

Tài liệu Đại hội cổ đông 2019 - LIG. Tải vè tại đây.

Nghị quyết ĐHCĐ 2019
Cập nhật 10/04/2019

Nghị quyết ĐHCĐ 2019. Tải về tại đây

Biên bản họp ĐHCĐ 2019
Cập nhật 10/04/2019

Biên bản họp ĐHCĐ 2019. Tải về tại đây

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13