Quan hệ cổ đông

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 - Công ty Cổ phần LICOGI13
Cập nhật 26/06/2020

Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 - Công ty Cổ phần LICOGI13.

Click để xem chi tiết:

- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Danh sách hồ sơ ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2020-2024
Cập nhật 23/06/2020

Danh sách hồ sơ ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2020-2024.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13