Quan hệ cổ đông

Nghị quyết ĐHĐCĐ LICOGI13 thông qua một số vấn đề liên quan tới hồ sơ chào bán CP riêng lẻ kèm Biên bản kiểm phiếu
Cập nhật 06/01/2022
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT Công ty CP LICOGI13 và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ
Cập nhật 20/12/2021
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI13
Cập nhật 19/03/2021
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần LICOGI13
Cập nhật 19/03/2021
Tài liệu và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021
Cập nhật 26/02/2021
Tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2021 và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường - LIG
Thời gian ĐHCĐ bất thường năm 2021: 8h30' ngày 19/3/2021
 
Xem tài liệu tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13