Leadership

Ban lãnh đạo (Eng)

25.09.2019

Hội đồng quản trị

 • Ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ông Vũ Tuấn Đương - Thành viên HĐQT
 • Ông Nguyễn Văn Hiệp - Thành viên HĐQT
 • Ông Nguyễn Quốc Hùng - Thành viên HĐQT
 • Bà Nguyễn Thanh Tú - Thành viên HĐQT

Ban tổng giám đốc

 • Ông Phạm Văn Thăng - Tổng giám đốc công ty
 • Bà Nguyễn Thanh Tú - Phó Tổng giám đốc
 • Ông Đỗ Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc
 • Ông Trần Quang Huy - Phó Tổng giám đốc
 • Ông Lê Xuân Thành - Phó Tổng Giám đốc
 • Bà Nguyễn Thị Thơm - Kế toán trưởng

Ban kiểm soát

 • Bà Dương Thị Phượng - Trưởng ban kiểm soát
 • Bà Đinh Thị Kim Anh - Thành viên BKS
 • Ông Trần Mạnh Hùng - Thành viên BKS

About us

Operations of Licogi 13