Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 kèm Biên bản họp + Tờ trình - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 27/04/2024

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 kèm Biên bản họp + Tờ trình - Công ty cổ phần LICOGI13.

Xem chi tiết tại đây.

Shareholder relations

Operations of Licogi 13