Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 2.2020 so với cùng kỳ năm trước
Update 30/07/2020

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 2.2020 so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP LICOGI13 Quí 2.2020
Update 30/07/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP LICOGI13 Quí 2.2020.

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính Công ty CP LICOGI13 Quí 2.2020
Update 30/07/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020
Update 29/04/2020
Báo cáo tài chính Công ty Quí 1/2020
Update 29/04/2020
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 1-2020
Update 29/04/2020

Shareholder relations

Operations of Licogi 13