Giải trình biến động LNST Quí 1 2021 so với cùng kỳ năm 2020
Update 29/04/2021

Giải trình biến động LNST Quí 1 2021 so với cùng kỳ năm 2020.

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 1 2021 - LIG
Update 29/04/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 1 2021 - LIG .

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1 2021 - LIG
Update 29/04/2021

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1 2021 - LIG.

Xem chi tiết tại đây.

Shareholder relations

Operations of Licogi 13