Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 3/2023 so với cùng kỳ năm 2022 - Công ty CP LICOGI13
Update 31/10/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3/2023 - Công ty CP LICOGI13
Update 31/10/2023
Báo cáo tài chính riêng Quí 3/2023 - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 31/10/2023
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu LIGH2123001 còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 đã được kiểm toán - Công ty CP LICOGI13
Update 29/08/2023
Giải trình biến động LNST TNDN Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2023 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước - LIG
Update 29/08/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2023 cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/6/2023 - Công ty CP LICOGI13
Update 29/08/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2023 cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/6/2023 - Công ty CP LICOGI13.

Vui lòng Tải file về xem chi tiết: 8.2023BaocaokqgiaodịchcpLIG-MrVuTuanDuong-TVHDQT.pdf

Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN BCTC riêng giữa niên độ 2023 đã được soát xét so với cùng kỳ năm trước - LIG
Update 24/08/2023
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2023-30/6/2023 đã được soát xét - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 24/08/2023

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2023-30/6/2023 đã được soát xét - Công ty cổ phần LICOGI13.

Tài về để xem: 8.2023BCTCrienggiuaniendo2023-LIG.pdf

 
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2023 so với cùng kỳ năm trước - Công ty Cổ phần LICOGI 13
Update 31/07/2023
Báo cáo tài chính công ty quý 2-2023 - Công ty cổ phần LICOGI 13
Update 31/07/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2023-Công ty cổ phần LICOGI 13
Update 31/07/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2023-Công  ty cổ phần LICOGI 13.

Tải về xem chi tiết: LIG-BCTCQUi2.2023-hopnhat(31.7.2023).pdf

Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 1/2023 so với cùng kỳ năm trước - Công ty CP LICOGI13
Update 28/04/2023
Báo cáo tài chính Quí 1/2023 hợp nhất Công ty cổ phần LICOGI13
Update 28/04/2023
Báo cáo tài chính Quí 1/2023 riêng Công ty cổ phần LICOGI13
Update 28/04/2023

Shareholder relations

Operations of Licogi 13