Contact us

LICOGI 13 Joint Stock Company (LIG)

Headquarters: 4th Floor - LICOGI13 TOWER - 164 Khuat Duy Tien - Nhan Chinh Ward - Thanh Xuan District - Hanoi
Tel: (+84) 024 3553 0151                 Fax: (+84 ) 024 385 44107
Website: www.licogi13.com.vn         Email: banbientap@licogi13.com.vn

 

BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ LICOGI 13 TOWER

Trực An ninh 24/24
Điện thoại: 
098 574 2448
Kỹ sư trưởng tòa nhà
Mr.Quân : 0976 426 178
Văn phòng ban quản lý tòa nhà
Điện thoại: 024. 6027 8855
Lễ tân tòa nhà
Điện thoại: 024. 6027 8877
Trực kỹ thuật 24/24
Điện thoại: 
0121 543 3733