Investor relations

Disclosure of information about the Board of Directors approving a loan plan at the Bank to supplement business capital

20.08.2019

Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng để bổ sung vốn SXKD

Xe chi tiết tại đây.

 

Shareholder relations

Operations of Licogi 13