Quan hệ cổ đông

Biên bản kiểm phiếu, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Cập nhật 26/06/2020
Danh sách hồ sơ ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2020-2024
Cập nhật 23/06/2020

Danh sách hồ sơ ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2020-2024.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13