Tin tức

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020

06.15.2020

Thông báo tổ chức đại hội cổ đông năm 2020 :

Thư mời tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2020

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2020

- Mẫu Giấy xác nhận Tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020

- Thủ tục đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 -2024

Tin tức

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan