Quý IV - Văn Phòng
Update 26/09/2019
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 4-2017
Update 23/08/2017
Quý I - Hợp nhất
Update 23/08/2017
Quý IV - Riêng
Update 23/08/2017
Quý I - Văn Phòng
Update 23/08/2017
Quý I - Riêng
Update 23/08/2017
Quý IV - Hợp nhất
Update 23/08/2017
Quý II - Văn Phòng
Update 23/08/2017
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 3-2017
Update 23/08/2017
Qúy II - Riêng
Update 23/08/2017
Quý III - Văn Phòng
Update 23/08/2017
Quý II - Hợp nhất
Update 23/08/2017
Quý III - Riêng
Update 23/08/2017
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 2-2017
Update 23/08/2017
Quý III - Hợp nhất
Update 23/08/2017
Báo cáo 6 tháng kiểm toán_ hợp nhất
Update 23/08/2017
BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm
Update 23/08/2017
Báo cáo 6 tháng kiểm toán_ riêng
Update 23/08/2017
Giải Trình chêch lệch LNST - năm 2017
Update 23/08/2017
Giải trình LNST hợp nhất 6 tháng
Update 23/08/2017
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 1-2017
Update 23/08/2017

Shareholder relations

Operations of Licogi 13