Quý I - Hợp nhất
Update 23/08/2018
Quý IV - Hợp nhất
Update 23/08/2018
Quý I - Riêng
Update 23/08/2018
Quý IV - Riêng
Update 23/08/2018
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 2-2018
Update 23/08/2018
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 3-2018
Update 23/08/2018
Quý II - Văn Phòng
Update 23/08/2018
Quý III - Hợp nhất
Update 23/08/2018
Quý II - Hợp nhất
Update 23/08/2018
Quý III - Riêng
Update 23/08/2018
Quý II - Riêng
Update 23/08/2018
Giải trình chênh lệch biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2018
Update 23/08/2018
Báo cáo 6 tháng kiểm toán_ riêng
Update 23/08/2018

Báo cáo tài chính 6 tháng kiểm toán_ riêng. Tải về tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất Kiểm toán 2018
Update 23/08/2018
Báo cáo 6 tháng kiểm toán_ hợp nhất
Update 23/08/2018
Báo cáo tài chính năm 2018
Update 23/08/2018
Giải trình LNST hợp nhất 6 tháng
Update 23/08/2018
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 1-2018
Update 23/08/2018
Quý I - Văn Phòng
Update 23/08/2018
Quý II
Update 14/09/2010

Shareholder relations

Operations of Licogi 13