LICOGI13 giải trình "Biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 1/2024 so với cùng kỳ năm trước"
Update 27/04/2024

LICOGI13 giải trình "Biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 1/2024 so với cùng kỳ năm trước".

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1/2024 - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 27/04/2024

Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 1/2024 - Công ty cổ phần LICOGI13,

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1/2024 - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 27/04/2024

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1/2024 - Công ty cổ phần LICOGI13.

Xem chi tiết tại đây.

Shareholder relations

Operations of Licogi 13