Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được kiểm toán cho giai đoạn kế toán từ ngày 01/7/2020 đến 18/11/2020 - Công ty CP LICOGI13
Update 20/07/2023
Giải trình chênh lệch LNST năm 2020 kiểm toán so với cùng kỳ năm 2019 - LIG
Update 30/03/2021
Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020 - LICOGI13
Update 30/03/2021

Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2020 - LICOGI13.

Tải về tại đây.

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2020 - LICOGI13
Update 30/03/2021

Báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2020 - LICOGI13. 

Tải về tại đây.

Giải trình chênh lệch LNST Quí IV năm 2020 so với cùng kỳ năm trước
Update 30/01/2021
Báo cáo tài chính LIG Quí IV năm 2020 - Công ty
Update 30/01/2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất LIG Quí IV năm 2020
Update 30/01/2021
Giải trình chênh lệch LNST hợp nhất Quí 3.2020 so với cùng kỳ năm 2019 - LIG
Update 28/10/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3.2020 - LIG
Update 28/10/2020
Báo cáo tài chính Công ty Quí 3.2020 - LIG
Update 28/10/2020
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên 2020 soát xét so với cùng kỳ năm 2019 và so với Quí 2.2020
Update 27/08/2020

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên 2020 soát xét so với cùng kỳ năm 2019 và so với Quí 2.2020. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 soát xét - LIG
Update 27/08/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 soát xét  - LIG . Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính Công ty bán niên 2020 soát xét - LIG
Update 27/08/2020
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 2.2020 so với cùng kỳ năm trước
Update 30/07/2020

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 2.2020 so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP LICOGI13 Quí 2.2020
Update 30/07/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP LICOGI13 Quí 2.2020.

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính Công ty CP LICOGI13 Quí 2.2020
Update 30/07/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020
Update 29/04/2020
Báo cáo tài chính Công ty Quí 1/2020
Update 29/04/2020
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 1-2020
Update 29/04/2020

Shareholder relations

Operations of Licogi 13