Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022 (kiểm toán) so với cùng kỳ năm 2021 - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 28/03/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 kiểm toán - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 28/03/2023
Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 kiểm toán - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 28/03/2023

Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 kiểm toán - Công ty cổ phần LICOGI13.

Xem chi tiết tại đây.

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 4/2022 so với cùng kỳ năm trước - Công ty CP LICOGI13
Update 19/01/2023

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 4/2022 so với cùng kỳ năm trước - Công ty CP LICOGI13.

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 4/2022 - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 19/01/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 4/2022 - Công ty cổ phần LICOGI13.

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần LICOGI 13 Quí 4/2022
Update 19/01/2023
Giải trình biến động LNST TNDN Quí 3/2022 so với cùng kỳ năm trước - Công ty CP LICOGI13
Update 28/10/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3.2022- Công ty CP LICOGI13
Update 28/10/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3.2022- Công ty CP LICOGI13. 

Tải về tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty Quí 3.2022 - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 28/10/2022
Giải trình biến động Lợi nhuận sau thế TNDN báo cáo soát xét bán niên 2022 so với cùng kỳ năm 2021 và báo cáo Quí 2/2022 - LIG
Update 26/08/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022 soát xét - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 26/08/2022
Báo cáo tài chính Công ty bán niên 2022 soát xét - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 26/08/2022
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 2/2022 so với cùng kỳ năm 2021 - LIG
Update 29/07/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2/2022 - Công ty CP LICOGI13
Update 29/07/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 2/2022 - Công ty CP LICOGI13.

Xem tại đây.

Báo cáo tài chính riêng Quí 2/2022 - Công ty CP LICOGI13
Update 29/07/2022
Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN (riêng+hợp nhất) Quí I/2022 so với cùng kỳ năm 2021 - Công ty CP LICOGI13
Update 28/04/2022
Báo cáo tài chính Quí 1/2022 hợp nhất - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 28/04/2022
Báo cáo tài chính Quí 1/2022 riêng- Công ty cổ phần LICOGI13
Update 28/04/2022

Shareholder relations

Operations of Licogi 13