Công ty CP LICOGI13 CBTT về việc Công ty TNHH Kiểm toán TTP hiệu chỉnh một số nội dung trong thuyết minh Báo cáo tài chính LIG năm 2024 đã được kiểm toán
Update 17/04/2024
Giải trình biến động LNST TNDN báo cáo tài chính LIG năm 2023 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm trước và so với Quí 4/2023
Update 30/03/2024
Giải trình biến động LNST TNDN báo cáo tài chính LIG năm 2023 đã kiểm toán so với cùng kỳ năm trước và so với Quí 4/2023.
Xem chi tiết tại đây
Báo cáo tài chính Công ty cổ phần LICOGI13 năm 2023 đã được kiểm toán
Update 30/03/2024
Báo cáo tài chính Công ty cổ phần LICOGI13 năm 2023 đã được kiểm toán.
Xem chi tiết tại đây.
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán - Công ty cổ phần LICOGI 13
Update 30/03/2024
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán - Công ty cổ phần LICOGI 13
Xem chi tiết tại đây.
Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quí 4/2023 so với cùng kỳ năm 2022 - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 30/01/2024
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 4/2023 - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 30/01/2024
Báo cáo tài chính riêng Quí 4/2023- Công ty cổ phần LICOGI13
Update 30/01/2024
Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 3/2023 so với cùng kỳ năm 2022 - Công ty CP LICOGI13
Update 31/10/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3/2023 - Công ty CP LICOGI13
Update 31/10/2023
Báo cáo tài chính riêng Quí 3/2023 - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 31/10/2023
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu LIGH2123001 còn dư nợ tại ngày 30/6/2023 đã được kiểm toán - Công ty CP LICOGI13
Update 29/08/2023
Giải trình biến động LNST TNDN Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2023 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước - LIG
Update 29/08/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2023 cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/6/2023 - Công ty CP LICOGI13
Update 29/08/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2023 cho kỳ kế toán từ 01/01/2023 đến 30/6/2023 - Công ty CP LICOGI13.

Vui lòng Tải file về xem chi tiết: 8.2023BaocaokqgiaodịchcpLIG-MrVuTuanDuong-TVHDQT.pdf

Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN BCTC riêng giữa niên độ 2023 đã được soát xét so với cùng kỳ năm trước - LIG
Update 24/08/2023
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2023-30/6/2023 đã được soát xét - Công ty cổ phần LICOGI13
Update 24/08/2023

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán từ 01/01/2023-30/6/2023 đã được soát xét - Công ty cổ phần LICOGI13.

Tài về để xem: 8.2023BCTCrienggiuaniendo2023-LIG.pdf

 
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2023 so với cùng kỳ năm trước - Công ty Cổ phần LICOGI 13
Update 31/07/2023
Báo cáo tài chính công ty quý 2-2023 - Công ty cổ phần LICOGI 13
Update 31/07/2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2023-Công ty cổ phần LICOGI 13
Update 31/07/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2023-Công  ty cổ phần LICOGI 13.

Tải về xem chi tiết: LIG-BCTCQUi2.2023-hopnhat(31.7.2023).pdf

Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 1/2023 so với cùng kỳ năm trước - Công ty CP LICOGI13
Update 28/04/2023
Báo cáo tài chính Quí 1/2023 hợp nhất Công ty cổ phần LICOGI13
Update 28/04/2023
Báo cáo tài chính Quí 1/2023 riêng Công ty cổ phần LICOGI13
Update 28/04/2023

Shareholder relations

Operations of Licogi 13