Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên 2019 - LIG
Cập nhật 13/04/2020

Báo cáo thường niên 2019 - LIG. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty Quí 4/2019
Cập nhật 03/02/2020

Báo cáo tài chính Công ty Quí 4/2019. Xem tại đây

 
Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm
Cập nhật 15/07/2019

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13