Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên 2022 - Công ty cổ phần LICOGI13
Cập nhật 17/04/2023

Báo cáo thường niên 2022 - Công ty cổ phần LICOGI13. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 30/01/2023

Báo cáo quản trị năm 2022 - Công ty CP LICOGI13.

Vui lòng tải file: 01.2023BaocaotinhhinhQTCTniemyet.pdf

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2022 - Công ty cổ phần LICOGI13
Cập nhật 29/07/2022

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13