Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên 2020 - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 20/04/2021

Báo cáo thường niên 2020 - Công ty CP LICOGI13.

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo quản trị năm 2020 - LIG
Cập nhật 19/01/2021

Báo cáo quản trị năm 2020.  Xem chi tiết tại đây

Báo cáo 06 tháng đầu năm 2020
Cập nhật 14/07/2020

Báo cáo 06 tháng đầu năm.

Xem chi tiết tại đây

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13