Quan hệ cổ đông

Báo cáo thường niên 2021 - LIG
Cập nhật 18/04/2022

Báo cáo thường niên 2021 - LIG. Tải file xem chi tiết.

BAOCAOTHUONGNIENLIG-2021.pdf

Báo cáo quản trị năm 2021- LIG
Cập nhật 28/01/2022
Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021 - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 14/07/2021
Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CP riêng lẻ Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 29/04/2021

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13