Quan hệ cổ đông

CBTT tình hình xử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu

25.09.2019

Ngày 24/4/2019, Công ty Cổ phần LICOGI13 có công văn số 25/BC-LICOGI13-KHTH về việc báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận chào bán số 26/GCN-UBCk ngày 01/06/2016

Chi tiết công bố thông tin 

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan