Quan hệ cổ đông

Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2019

30.06.2019

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Licogi 13

- Mã chứng khoán: LIG

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                       

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 20/04/2019.

- Địa điểm thực hiện: Phòng họp Công ty Cổ phần LICOGI 13, tầng 4, tòa nhà LICOGI 13 TOWER, Số 164, đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả SXKD năm 2018; BCTC năm 2018 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của BKS.

+ Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2019.

+ Thông qua  việc thực hiện chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2018. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

=>Nội dung chi tiết thông báo

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan