Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn sau phát hành theo giấy chứng nhận số 26/GCN-UBCK ngày 01/6/2016

25.04.2019

Công bố thông tin tình hình sử dụng vốn sau phát hành theo giấy chứng nhận số 26/GCN-UBCK ngày 01/6/2016

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan