Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng để bổ sung vốn SXKD

25.09.2019

Công bố thông tin về việc HĐQT thông qua phương án vay vốn tại Ngân hàng để bổ sung vốn SXKD

Xe chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan