Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc được chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

06.30.2019

Công ty cổ phần Licogi 13 nhận được công văn số 477/UBCK-GSĐC ngày 18 tháng 01 năm  2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2019 của LIG.

Chúng tôi xin công bố văn bản này 

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan