Quan hệ cổ đông

Thông báo thay đổi loại chứng khoán - Mã LIG

11.23.2021

Ngày 22/11/2021 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ban hành thông báo số 1577/VSĐ-ĐK.NV về việc thay đổi loại chứng khoán - mã LIG, từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 21,3 triệu CP LIG.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan