Quan hệ cổ đông

Giải trình chênh lệch LNST Quý IV 2019 so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật 23/01/2020

Giải trình chênh lệch LNST Quý IV 2019 so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo quản trị Công ty Qúy IV năm 2019
Cập nhật 23/01/2020

Báo cáo quản trị Công  ty Qúy IV năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy IV năm 2019
Cập nhật 23/01/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy IV năm  2019

Giải trình chênh lệch biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật 28/10/2019

Giải trình chênh lệch biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 3 2019

Xem tại đây.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 hợp nhất
Cập nhật 28/10/2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 hợp nhất

Xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019
Cập nhật 28/10/2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019.

Xem tại đây

BCKT Hợp nhất LIG13 bán niên 2019 soát xét phát hành
Cập nhật 27/08/2019
Giải trình chênh lệch LNST bán niên 2019 soát xét so với cùng kỳ
Cập nhật 27/08/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 soát xét- LIG (Thư kiểm toán)
Cập nhật 27/08/2019
Báo cáo tài chính LICOGI 13 bán niên 2019 soát xét (Thư kiểm toán)
Cập nhật 27/08/2019
Báo cáo kiểm toán LIG bán niên 2019 soát xét phát hành
Cập nhật 27/08/2019
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019
Cập nhật 30/07/2019
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 hợp nhất
Cập nhật 30/07/2019
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật 30/07/2019
Quý I - Hợp nhất
Cập nhật 23/04/2019
BCTC Quí 1.2019 (Cty + hợp nhất)
Cập nhật 23/04/2019
Quý I - Riêng
Cập nhật 23/08/2016

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13