Quan hệ cổ đông

Giải Trình chêch lệch LNST - năm 2019
Cập nhật 30/03/2020

Giải Trình chêch lệch LNST - năm 2019. Xem chi tiết tại dây.

Báo cáo tài chính Riêng năm 2019 LIG
Cập nhật 30/03/2020

Báo cáo tài chính Riêng năm 2019 LIG. Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 LIG
Cập nhật 30/03/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 LIG. Xem chi tiết tại đây

Giải trình chênh lệch LNST Quý IV 2019 so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật 23/01/2020

Giải trình chênh lệch LNST Quý IV 2019 so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo quản trị Công ty Qúy IV năm 2019
Cập nhật 23/01/2020

Báo cáo quản trị Công  ty Qúy IV năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy IV năm 2019
Cập nhật 23/01/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy IV năm  2019

Giải trình chênh lệch biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật 28/10/2019

Giải trình chênh lệch biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 3 2019

Xem tại đây.

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 hợp nhất
Cập nhật 28/10/2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 hợp nhất

Xem tại đây

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019
Cập nhật 28/10/2019

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019.

Xem tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2019 soát xét- LIG (Thư kiểm toán)
Cập nhật 27/08/2019
Báo cáo tài chính LICOGI 13 bán niên 2019 soát xét (Thư kiểm toán)
Cập nhật 27/08/2019
Báo cáo kiểm toán LIG bán niên 2019 soát xét phát hành
Cập nhật 27/08/2019
BCKT Hợp nhất LIG13 bán niên 2019 soát xét phát hành
Cập nhật 27/08/2019
Giải trình chênh lệch LNST bán niên 2019 soát xét so với cùng kỳ
Cập nhật 27/08/2019
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019
Cập nhật 30/07/2019
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019 hợp nhất
Cập nhật 30/07/2019
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật 30/07/2019
Quý I - Hợp nhất
Cập nhật 23/04/2019
BCTC Quí 1.2019 (Cty + hợp nhất)
Cập nhật 23/04/2019
Quý I - Riêng
Cập nhật 23/08/2016

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13