Quan hệ cổ đông

Giải trình biến động LNST TNDN năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty CP LICOGI13 so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật 31/03/2022

 Giải trình biến động LNST TNDN năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty CP LICOGI13 so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI13 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021
Cập nhật 31/03/2022

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty cổ phần LICOGI13 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính riêng Công ty CP LICOGI13 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán
Cập nhật 31/03/2022

Báo cáo tài chính riêng Công ty CP LICOGI13 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán.

Xem chi tiết tại đây.

Giải trình biến động LNST TNDN Quí 4/2021 hợp nhất so với cùng kỳ năm 2020 - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 28/01/2022
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 4/2021 - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 28/01/2022
Giải trình chênh lệch tăng lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 4/2021 so với cùng kỳ năm 2020
Cập nhật 21/01/2022
Báo cáo tài chính Quí 4/2021- Công ty cổ phần LICOGI13
Cập nhật 21/01/2022
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quí 3/2021 so với cùng kỳ năm 2020 - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 29/10/2021

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quí 3/2021 so với cùng kỳ năm 2020 - Công ty CP LICOGI13.

Xem chi tiết đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 3/2021 - Công ty cổ phần LICOGI13
Cập nhật 29/10/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 3/2021 - Công ty cổ phần LICOGI13

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty Quí 3/2021 - Công ty Cổ phần LICOGI13
Cập nhật 29/10/2021

Báo cáo tài chính Công ty Quí 3/2021 - Công ty Cổ phần LICOGI13.
Xem chi tiết tại đây.

Giải trình chêch lệch LNST TNDN Báo cáo bán niên 2021 soát xét so với cùng kỳ năm trước - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 23/08/2021
Báo cáo tài chính bán niên 2021 soát xét (Hợp nhất) - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 23/08/2021

Báo cáo tài chính bán niên 2021 soát xét (Hợp nhất) - Công ty CP LICOGI13.

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính bán niên 2021 soát xét (công ty) - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 23/08/2021

Báo cáo tài chính bán niên 2021 soát xét (công ty) - Công ty CP LICOGI13.

Xem chi tiết tại đây.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quí 2.2021 so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật 29/07/2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 2.2021 - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 29/07/2021
Báo cáo tài chính Công ty Quí 2.2021 - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 29/07/2021
Giải trình biến động LNST Quí 1 2021 so với cùng kỳ năm 2020
Cập nhật 29/04/2021

Giải trình biến động LNST Quí 1 2021 so với cùng kỳ năm 2020.

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 1 2021 - LIG
Cập nhật 29/04/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 1 2021 - LIG .

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1 2021 - LIG
Cập nhật 29/04/2021

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1 2021 - LIG.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13