Quan hệ cổ đông

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quí 3/2021 so với cùng kỳ năm 2020 - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 29/10/2021

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quí 3/2021 so với cùng kỳ năm 2020 - Công ty CP LICOGI13.

Xem chi tiết đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 3/2021 - Công ty cổ phần LICOGI13
Cập nhật 29/10/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 3/2021 - Công ty cổ phần LICOGI13

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty Quí 3/2021 - Công ty Cổ phần LICOGI13
Cập nhật 29/10/2021

Báo cáo tài chính Công ty Quí 3/2021 - Công ty Cổ phần LICOGI13.
Xem chi tiết tại đây.

Giải trình chêch lệch LNST TNDN Báo cáo bán niên 2021 soát xét so với cùng kỳ năm trước - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 23/08/2021
Báo cáo tài chính bán niên 2021 soát xét (Hợp nhất) - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 23/08/2021

Báo cáo tài chính bán niên 2021 soát xét (Hợp nhất) - Công ty CP LICOGI13.

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính bán niên 2021 soát xét (công ty) - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 23/08/2021

Báo cáo tài chính bán niên 2021 soát xét (công ty) - Công ty CP LICOGI13.

Xem chi tiết tại đây.

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quí 2.2021 so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật 29/07/2021
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 2.2021 - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 29/07/2021
Báo cáo tài chính Công ty Quí 2.2021 - Công ty CP LICOGI13
Cập nhật 29/07/2021
Giải trình biến động LNST Quí 1 2021 so với cùng kỳ năm 2020
Cập nhật 29/04/2021

Giải trình biến động LNST Quí 1 2021 so với cùng kỳ năm 2020.

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 1 2021 - LIG
Cập nhật 29/04/2021

Báo cáo tài chính Hợp nhất Quí 1 2021 - LIG .

Xem chi tiết tại đây.

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1 2021 - LIG
Cập nhật 29/04/2021

Báo cáo tài chính Công ty Quí 1 2021 - LIG.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13