Quan hệ cổ đông

Quý IV - Văn Phòng
Cập nhật 26/09/2019
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 4-2017
Cập nhật 23/08/2017
Quý I - Hợp nhất
Cập nhật 23/08/2017
Quý IV - Riêng
Cập nhật 23/08/2017
Quý I - Văn Phòng
Cập nhật 23/08/2017
Quý I - Riêng
Cập nhật 23/08/2017
Quý IV - Hợp nhất
Cập nhật 23/08/2017
Quý II - Văn Phòng
Cập nhật 23/08/2017
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 3-2017
Cập nhật 23/08/2017
Qúy II - Riêng
Cập nhật 23/08/2017
Quý III - Văn Phòng
Cập nhật 23/08/2017
Quý II - Hợp nhất
Cập nhật 23/08/2017
Quý III - Riêng
Cập nhật 23/08/2017
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 2-2017
Cập nhật 23/08/2017
Quý III - Hợp nhất
Cập nhật 23/08/2017
Báo cáo 6 tháng kiểm toán_ hợp nhất
Cập nhật 23/08/2017
BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm
Cập nhật 23/08/2017
Báo cáo 6 tháng kiểm toán_ riêng
Cập nhật 23/08/2017
Giải Trình chêch lệch LNST - năm 2017
Cập nhật 23/08/2017
Giải trình LNST hợp nhất 6 tháng
Cập nhật 23/08/2017
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 1-2017
Cập nhật 23/08/2017

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13