Quan hệ cổ đông

Giải trình chênh lệch LNST hợp nhất Quí 3.2020 so với cùng kỳ năm 2019 - LIG
Cập nhật 28/10/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất Quí 3.2020 - LIG
Cập nhật 28/10/2020
Báo cáo tài chính Công ty Quí 3.2020 - LIG
Cập nhật 28/10/2020
Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên 2020 soát xét so với cùng kỳ năm 2019 và so với Quí 2.2020
Cập nhật 27/08/2020

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên 2020 soát xét so với cùng kỳ năm 2019 và so với Quí 2.2020. Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 soát xét - LIG
Cập nhật 27/08/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2020 soát xét  - LIG . Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính Công ty bán niên 2020 soát xét - LIG
Cập nhật 27/08/2020
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 2.2020 so với cùng kỳ năm trước
Cập nhật 30/07/2020

Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN Quí 2.2020 so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP LICOGI13 Quí 2.2020
Cập nhật 30/07/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP LICOGI13 Quí 2.2020.

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính Công ty CP LICOGI13 Quí 2.2020
Cập nhật 30/07/2020
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020
Cập nhật 29/04/2020
Báo cáo tài chính Công ty Quí 1/2020
Cập nhật 29/04/2020
Giải Trình chêch lệch LNST - Quý 1-2020
Cập nhật 29/04/2020

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13