Quan hệ cổ đông

Công ty cổ phần LICOGI13 CBTT Nghị quyết số 10/NQ-LICOGI13-HĐQT của HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ LIG

08.11.2023

Công ty cổ phần LICOGI13 CBTT Nghị quyết số 10/NQ-LICOGI13-HĐQT của HĐQT  về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ LIG.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan