Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch CP LIG của người nội bộ

12.13.2021

Công ty CP LICOGI13 gửi "Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Ông Vũ Tuấn Đương - Thành viên HĐQT.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan