Quan hệ cổ đông

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 và danh sách người sở hữu chứng khoán LIG

05.14.2020

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ thường niên 2020 và danh sách người sở hữu chứng khoán LIG.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan