Quan hệ cổ đông

Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2023 - LIG

03.03.2023

Công ty cổ phần LICOGI13 thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2023.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan