Quan hệ cổ đông

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ LIG năm 2020

05.04.2021

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ LIG năm 2020.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan