Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu LIG của người nội bộ - Ông Vũ Tuấn Đương - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13

28.08.2023

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu LIG của người nội bộ - Ông Vũ Tuấn Đương - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI13.

Tải file về : 8.2023BaocaokqgiaodịchcpLIG-MrVuTuanDuong-TVHDQT.pdf

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan