Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin HĐQT Licogi13 ban hành NQ thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn, hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các nội dung khác liên quan tới đợt PH

10.15.2021

Ngày 14/10/2021, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13 ban hành Nghị quyết số 08/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT và  Nghị quyết số 09/2021/NQ-LICOGI13-HĐQT về việc thông qua các vấn đề liên quan tới phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan