Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc Công ty CP LICOGI13 góp vốn thành lập Công ty cổ phần LIG - Hướng Hóa 1 và Công ty cổ phần LIG - Hướng Hóa 2

05.25.2020

Công bố thông tin về việc Công ty CP LICOGI13 góp vốn thành lập Công ty cổ phần LIG - Hướng Hóa 1 và Công ty cổ phần LIG - Hướng Hóa 2.

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan