Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc giải thể Công ty TNHH MTV điện mặt trời LICOGI13 (Công ty do LICOGI13 sở hữu 100% vốn)

09.03.2020

Công bố thông tin về việc giải thể Công ty TNHH MTV điện mặt trời LICOGI13 (Công ty do LICOGI13 sở hữu 100% vốn)

Xem chi tiết tại đây.

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan