Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin về việc thay thế BCTC kiểm toán 2018

10.12.2020

Báo cáo tài chính 2018 kiểm toán ngày 08/10/2020 của Công ty CP LICOGI13 phát hành thay thế BCTC 2018 kiểm toán đã phát hành ngày 29/3/2019 do Công ty TNHH kiểm toán TTP sơ suất trong trình bày thuyết minh về chế độ kế toán áp dụng (tại thuyết minh III).

- Công văn công bố thông tin về việc thay thế BCTC kiểm toán 2018

- Báo cáo tài chính riêng Công ty CP Licogi 13 năm 2018

- Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty CP Licogi 13 năm 2018

Việc thay đổi nội dung thuyết minh không làm thay đổi số liệu đã trình bày trong BCTC kiểm toán 2018 đã ban hành trước đây.

 

BBT

Quan hệ cổ dông

Tin mới

Hoạt động Licogi 13

Tin liên quan